Juridische hulp omtrent familierecht in Rotterdam

Contact

Omgangsregeling

Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met degenen die tot hem in een nauwe persoonlijke betrekking staan. De ouder zonder gezag heeft ook het recht op omgang met het kind. Problemen met omgangsregelingen zijn er in alle soorten en maten. Advocatenkantoor De Gruijl kan voor u een verzoekschrift bij de rechtbank indienen om een omgangsregeling door de rechter te laten vaststellen, maar kan u ook bijstaan bij een kort geding voor bijvoorbeeld het geval dat de andere ouder uw kind niet wil afgeven.

Vervangende toestemming voor de aanvraag van een paspoort

Voor het aanvragen van een paspoort voor een kind is de toestemming van iedere persoon die het gezag over het kind uitoefent vereist. Helaas komt het vaak voor dat een ouder weigert toestemming te geven om een paspoort af te geven of dat deze ouder onbereikbaar is. In deze gevallen kan aan de rechter een verzoek worden gedaan om de vereiste verklaring van toestemming van de weigerende ouder te vervangen door een verklaring van de rechter. Advocatenkantoor De Gruijl kan voor u dit verzoek indienen. In spoedeisende gevallen kan ook een kort geding worden opgestart.

Hoofdverblijfplaats kind

Indien u ziet dat het “Sodom en Gomorra” is bij de ouder waar uw kind woont, kunt u via een verzoekschrift vragen om de hoofdverblijfplaats van het kind te wijzigen naar uw adres. Advocatenkantoor De Gruijl kan u meer vertellen over de mogelijkheden.

(Ouderlijk) gezag

In de meeste situaties zijn beide ouders met het ouderlijk gezag belast. Zijn ouders gehuwd of hebben zij een geregistreerd partnerschap, dan verkrijgen zij automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag over de kinderen die in de relatie worden geboren. Ook na echtscheiding is het de bedoeling dat beide ouders het gezag behouden. 

Eenhoofdig ouderlijk gezag

Indien u van mening bent dat de andere ouder die het gezag over uw kind uitoefent van dusdanige slechte invloed is op uw kind, kan de kinderrechter worden verzocht aan u het eenhoofdig ouderlijk gezag te geven. Advocatenkantoor De Gruijl kan voor u het vereiste verzoekschrift indienen.

Gezamenlijk gezag op verzoek van een ouder en een ander

Deze mogelijkheid is vooral bedoeld als een (gescheiden) ouder (dan wel weduwe c.q. weduwnaar) een nieuwe relatie krijgt en het kind door beide personen wordt opgevoed. Het gezamenlijk gezag geeft een juridische basis voor de nieuwe opvoedingsrelatie. Ook kan het gezamenlijk gezag worden verzocht indien het kind mede wordt opgevoed door een ander familielid, bijvoorbeeld de oma. Ook voor alle overige gezagskwesties kunt u terecht bij Advocatenkantoor De Gruijl.

Geschillen bij gezamenlijke uitoefening gezag

Als beide ouders het gezag over een kind hebben en zij geen overeenstemming kunnen krijgen over belangrijke kwesties zoals schoolkeuze, kan een verzoekschrift bij de rechter worden ingediend om een beslissing te nemen. Dit is een zeer snelle procedure, omdat uw zaak binnen zes weken moet worden behandeld.

Scheiding

Een echtscheiding is een (zeer) emotioneel proces. Maar bij een echtscheiding moeten ook afspraken worden gemaakt over kinderen, over alimentatie, over de verdeling van de bezittingen en schulden, over de echtelijke woning en over een verdeling van pensioenrechten. Advocatenkantoor De Gruijl staat u daarin op professionele wijze bij.

Alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor ex-echtgenoten en kinderen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders. Indien u 18, 19 of 20 jaar bent, kunt u de onderhoudsbijdrage van uw ouders afdwingen via de rechter.

Erkenning

Vervangende toestemming erkenning

De toestemming van de moeder wier kind de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt kan op verzoek van de man die het kind wil erkennen door de toestemming van de rechtbank worden vervangen, indien de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind niet zou schaden en de man de verwekker is van het kind. De erkenning kan geschieden wanneer de man de verwekker is van het kind, maar ook door een ander; bijvoorbeeld de nieuwe partner van de vrouw. Het belang van de man bij de totstandkoming van een familierechtelijke betrekking met het kind staat voorop. Zijn belang kan echter niet zo zwaar wegen dat de belangen van het kind of die van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind geschaad zouden worden door de erkenning.

Vernietiging erkenning

De erkenning kan vernietigd worden, wanneer blijkt dat de erkenner niet de biologische vader van het kind is. De vernietiging heeft terugwerkende kracht tot het moment van de geboorte. Een verzoek tot vernietiging dient bij de rechtbank te worden ingediend via een advocaat. Het initiatief daarvoor kan afkomstig zijn van: de erkenner, de moeder, het kind zelf of het openbaar ministerie (bijvoorbeeld als de erkenning een schijnhandeling was). De biologische ouder kan het verzoek tot erkenning helaas niet indienen. Via het verzoek tot benoeming van een bijzonder curator kan het verzoek in sommige gevallen toch in behandeling worden genomen. Neem voor de mogelijkheden hiervan contact op met Advocatenkantoor De Gruijl.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Het vaderschap kan op verzoek van de moeder of het kind gerechtelijk worden vastgesteld. De moeder kan dit verzoek doen tot het kind de 16-jarige leeftijd heeft bereikt. Het kind kan dit verzoek altijd doen. Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap is ook mogelijk als de verwekker reeds is overleden. De wettelijke eis is dat de man de verwekker is van het kind, dan wel dat de man met een daad van verwekking heeft ingestemd. Door middel van dna-onderzoek kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden vastgesteld of de man de verwekker is.

Neem contact met ons op

Voornaamwijziging

Wie zijn voornaam wil wijzigen of daaraan een voornaam wil toevoegen, moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Namens kinderen kan een dergelijk verzoek worden gedaan door de wettelijk vertegenwoordiger. Het verzoek tot voornaamwijziging moet door een advocaat ingediend worden. Advocatenkantoor De Gruijl kan dit voor u doen.